ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
AD BIBENDUM BVBA


ARTIKEL 1. TOEPASSING
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten door ad
Bibendum BVBA, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Alfajetlaan 2220, met
ondernemingsnummer 0461.685.059 (RPR Antwerpen, afd. Hasselt) (hierna: “ad Bibendum”) aan haar
klanten. ad Bibendum is telefonisch bereikbaar op +32 11 26 27 00 en per email op
info@adbibendum.be. Onze website is www.adbibendum.be. Door een bestelling van goederen bij ad
Bibendum te plaatsen, aanvaardt de koper de toepassing van deze algemene voorwaarden en verzaakt
aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

ARTIKEL 2. AANVAARDINGEN, ANNULERINGEN EN WEIGERINGEN VAN DE BESTELLINGEN
Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door ad Bibendum. Wegens mogelijke
voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren, kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie
van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. ad
Bibendum behoudt zich steeds het recht voor om langs schriftelijke weg, zonder enige motivering en op
welk moment dan ook de bestelling te weigeren, ook aan reeds bestaande klanten en ongeacht de duur
van de commerciële relatie tussen partijen en de eventuele gedane inspanningen en gemaakte kosten
van de koper met het oog op de wederverkoop van de goederen (opname op menukaarten, website,
etc.). ad Bibendum is niet aansprakelijk voor kosten die de koper ondervindt naar aanleiding van de
geweigerde levering.
De koper kan zijn bestelling vóór de levering annuleren mits betaling aan ad Bibendum van een
forfaitaire en niet-verrekenbare vergoeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na
de levering kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
De koper doet uitdrukkelijk afstand van de rechten voorzien in de artikelen 1587 en 1588, voor zover
toepasselijk, van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 3. PRIJS(WIJZIGINGEN) - ACCIJNZEN EN HEFFINGEN - PROMOTIES
Het is ad Bibendum toegestaan de op de prijslijst en de website vermelde prijzen op elk ogenblik
eenzijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper (stijging van de
grondstofprijzen, verhogingen van overheidsheffingen, mislukte oogsten, etc.) als in functie van
eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft. De koper verklaart hiermee
op onherroepelijke wijze akkoord te gaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle meegedeelde verkoopprijzen inclusief de Belgische
accijnzen en heffingen. Voor leveringen in Nederland wordt het verschil tussen de Nederlandse
accijnzen en heffingen met het Belgische verrekend. Het verschil is afhankelijk van de aard, het volume
en de inhoud van de goederen (wijn, porto, olie of digestief).
De promoties die van toepassing zijn op de bestellingen zijn de op de datum van levering van de
bestelling geldende promoties.

ARTIKEL 4. LEVERING
ad Bibendum levert op alle adressen in de Benelux. Voor leveringen buiten de Benelux kan de koper
contact opnemen met ad Bibendum op de in artikel 1 vermelde contactgegevens. De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend ten aanzien van de
verkoper. Eventuele vertragingen bij de levering van de goederen geven geen recht op
schadevergoeding en kunnen niet worden aangegrepen door de koper met het oog op de ontbinding
van de overeenkomst met ad Bibendum.
Onze goederen worden vrij van verzendings- en transportkosten geleverd (inclusief vracht en port, tot
op de door de koper aangeduide plaats van levering, voor zover deze op het Belgisch, Nederlands of
Luxemburgs grondgebied gesitueerd is) voor elke bestelling boven €175. Bestellingen met een waarde
lager dan €175 worden uitgevoerd aan de geldende toeslagtarieven voor verzending/transport,
uitdrukkelijk vermeld op www.adbibendum.be.
Het is ad Bibendum toegestaan de bestelwaarde die recht geeft op een vrijstelling van de
toeslagtarieven op elk ogenblik en eenzijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van
de verkoper als in functie van eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft.
De goederen worden

ARTIKEL 5. GEBREKEN EN KLACHTEN
De koper verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te
nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met
hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen
dienen op straffe van nietigheid onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld alsook uiterlijk 48 uur
na de levering schriftelijk aan ad Bibendum te worden gemeld. Ongeacht het voorbehoud van de koper
bij de ontvangst, met name wegens eventuele glasbreuk, moet het in goede staat en overeenkomstig
de bestelling geleverde deel van de bestelling betaald worden tegen de overeengekomen prijs en
volgens de bij de bestelling overeengekomen betalingsmodaliteiten. Klachten wegens zichtbare
gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen
nog niet in gebruik werden genomen of doorverkocht werden.
Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet, eveneens op straffe van nietigheid, binnen de 48u na
ontvangst van de factuur en in dezelfde vorm ter kennis worden gebracht van ad Bibendum.
Teruggestuurde goederen worden slechts aanvaard indien zij volledig op kosten van de koper
getransporteerd worden, op zijn risico en na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ad Bibendum. In
geval van akkoord over de terugname van goederen, verbindt ad Bibendum zich alleen tot de
vervanging van de beschadigde goederen, voor zover de koper niet aansprakelijk is voor de
beschadiging van de goederen, en zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding,
uitstel van betaling of annulering van de bestelling.
Indien verkochte goederen een zogenaamde ‘kurksmaak’ vertonen, dient de koper de aangetaste
goederen in kwestie (inclusief kurk) onverwijld en zonder uitstel aan ad Bibendum te bezorgen, waarna
een proeftest zal plaatsvinden. Indien de proeftest de kurksmaak bevestigt, zullen de betreffende
goederen vervangen worden door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goederen niet
meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden
voorzien. In geen geval zullen goederen met kurksmaak worden terugbetaald, deze worden enkel
vervangen mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van
de goederen. Het voorgaande m.b.t. de omruiling voor kurksmaak is niet van toepassing op de wijnen
met een prijs hoger dan 10 EUR/per stuk.

ARTIKEL 6. OVERMACHT
ad Bibendum zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging in de uitvoering
van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper ten gevolge van stakingen, lock-outs of
andere arbeidsgeschillen, natuurrampen, embargo’s, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving, bepaling, verordening of richtlijn, ongeval,
uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak
buiten de redelijke controle van ad Bibendum of de nasleep van het voorgenoemde.
In dergelijke gevallen behoudt ad Bibendum zich het recht voor – na kennisgeving aan de koper – de
overeenkomst te beëindigen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat
deze beëindiging recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de koper.

ARTIKEL 7. BETALING
Tenzij anders en schriftelijk bepaald door ad Bibendum moeten alle facturen contant worden betaald bij
de levering van de goederen. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt
elke factuur of elk saldo van een factuur die niet betaald is op de vervaldatum, van rechtswege
onderworpen aan de interestvoet van toepassing onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldatum.
Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een
bedrag van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR, als forfaitaire
schadevergoeding.
Alle andere invorderingskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in
gebreke zijnde koper afzonderlijk doorgerekend.

ARTIKEL 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
ad Bibendum heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige
schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:
i. Indien de koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij ene termijn van tenminste zeven
(7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke)
nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
ii. Bij staking van betaling/ niet-betaling op de vastgestelde vervaldatum, ontbinding, vereffening,
gerechtelijke reorganisatie, insolvabiliteit of (de aanvraag van) een faillissement door de koper;
iii. Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
iv. Indien de juridische toestand of de controle over de klant wijzigt;
v. Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
vi. Indien de klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten dan wel andere door ad
Bibendum gevraagde zekerheden te stellen;
vii. Indien ad Bibendum gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn
verplichtingen jegens ad Bibendum wel zal nakomen.
De ontbinding geldt voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere
leveringen en geeft daarnaast aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering
evenals de directe en van rechtswege opeisbaarheid van elke andere levering/niet-vervallen factuur,
zonder dat ter zake nog een ingebrekestelling nodig is. Elk voorschot door de koper betaald wordt
prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering.
Ten slotte behoudt ad Bibendum zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten,
intrest en schade die hij geleden heeft.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van de bestelde goederen zal pas worden overgedragen na integrale betaling van de
prijs, desgevallend verhoogd met kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, schade of vernietiging van de verkochte goederen integraal
worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem geleverd
worden.
Artikel 20 iuncto artikel 70 van de Pandwet is onverkort van toepassing op het eigendomsvoorbehoud.
Bij vermenging van niet-betaalde wijn van ad Bibendum met eigen goederen van de koper (bv. Eerder
gekochte en betaalde wijn van ad Bibendum), strekt het eigendomsvoorbehoud zich bijgevolg uit tot het
geheel van de vermengde goederen.

ARTIKEL 10. WEDERVERKOOP
De koper van onze goederen mag de goederen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verkopen buiten
het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zonder voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord van ad Bibendum. De koper verbindt zich ertoe hetzelfde verbod uitdrukkelijk aan
zijn klanten op te leggen en te voorzien dat deze het uitdrukkelijk aan hun eigen klanten opleggen, met
de verbintenis om dit verbod ook te voorzien voor alle daaropvolgende doorverkopen van de goederen.
De bestellingen voor doorverkoop buiten bovengemeld grondgebied moeten de hoeveelheden, de
landen van bestemming evenals de identiteit van de bestemmeling vermelden en moet zoals hierboven
vermeld het voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk akkoord van ad Bibendum.
Indien de koper ervoor kiest om de goederen op het internet weder te verkopen of te promoten (ecommerce), zal hij de goederen zo voorstellen dat dit het prestigieuze merkenimago van de goederen
en ad Bibendum geen schade toebrengt. De koper moet de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van ad Bibendum bekomen voor ieder gebruik van de merken gedistribueerd door ad Bibendum in het
kader van de promotie of de verkoop van de goederen op het internet.

De koper zal de goederen alleen wederverkopen in de door ad Bibendum geleverde originele
verpakking. Het is de koper uitdrukkelijk verboden deze verpakkingen te gebruiken voor de verpakking
van andere goederen en/of goederen.
Het is de koper in elk geval verboden de goederen te verkopen in winkels en/of in vliegtuigen, evenals
in elke andere vestiging die dutyfree tarieven of om het even welke taksvrije tarieven toepast. De koper
verbindt zich ertoe een kopie van alle verzochte informatie, bestellingen, facturen, boekhoudkundige
documenten of in het algemeen alle documenten betreffende de koopwaren en hun levering of verkoop
of in het algemeen alle boekhoudkundige documenten betreffende voorgaande aan ad Bibendum ter
beschikking te stellen of op zijn vraag over te maken.
In geval van een overtreding van enige overtreding van deze bepaling, behoudt ad Bibendum zich het
recht voor elke levering op te schorten en/of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling
en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht om enige
andere stappen te ondernemen om zijn schade te vergoeden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van de overtreder.
Wanneer een overtreding op deze bepaling wordt vastgesteld met betrekking tot een deel van een
levering van goederen, wordt er onweerlegbaar van uitgegaan dat de overtreding voor het hele lot geldt.
ad Bibendum is op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van derden met wie de overtreder
een verbintenis is aangegaan of een overeenkomst heeft afgesloten, met name in geval van fiscale
fraude of poging taksen en/of belastingen te ontwijken. De koper-doorverkoper verbindt zich er overigens toe deze bepaling in zijn algemene
verkoopvoorwaarden op te nemen.

ARTIKEL 11. NIETIGHEID
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden,
of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele algemene
verkoopvoorwaarden met zich mee brengen.
In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden zal
de betrokken bepaling van rechtswege vervangen worden (i) door een geldige bepaling of een geldig
onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van ad
Bibendum benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal
geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden aantasten.

ARTIKEL 12. SCHULDVERGELIJKING
De koper verklaart zich akkoord met het principe van ‘netting’ (schuldvergelijking) zoals voorzien in de
art. 14 en 15 van de Wet Financiële Zekerheden onder hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX in het geval van
een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop.

ARTIKEL 13. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Indien er meerdere kopers zijn, zijn alle kopers hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk geacht
betreffende alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT - FORUM
Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden.
ad Bibendum en de koper zullen zich inzetten om geschillen ingevolge de toepassing en/of interpretatie
van deze algemene verkoopvoorwaarden of de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen
hen in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
ad Bibendum behoudt zich echter het recht voor elk geschil aan een bevoegde rechtbank van zijn keuze
voor te leggen.